شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۸

حیدرزاده خبر داد

22500 ورزشکار در ایلام کارت عضویت پزشکی ورزشی دریافت کردند

برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهی در رشد امار ورزشکار سازمانیافته تاثیر بسزایی دارد

خانم مریم سلیمانزاده مسئول ثبت امار ورزشکاران سازمانیافته درگفتگو با سایت خبر هیات از لامار 22500ورزشکار سازمانیافته خبر داد وی در ادامه تصریح کرد برگزاری مسابقات دانش اموزی و دانشجویی در افزایش امار ورزشکار سازمان یافته سهم بسزایی ایفا میکنند که خوشبختانه این امر در حل تحقق است و روزانه دانش اموزان و دانشجویانی کثیری برای اخذ کارت عضویت به هیات مراجعه میکنند