یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۸

حیدرزاده خبر داد

بازرسی از اماکن ورزشی استان ایلام دراردیبهشت آغاز خواهد شد

نظارت دقیق برعملکرد اماکن ورزشی در بهبود سالم سازی فضای مناسب ورزشی حائز اهمیت است


دکتر مجید جمشیدی در گفتگو با سایت هیات از اغاز بازرسیها از اماکن ورزشی در اردیبهشت ماه خبر داد وی اظهار کرد نظارت دقیق برعملکرد اماکن ورزشی در بهبود سالم سازی فضای مناسب ورزشی حائز اهمیت است از این رو دربخش اقایان و بانوان بازرسیها بشکل نامحسوس انجام خواهد شد