یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۲

روابط عمومی هیات خبر داد

پوشش پزشکی ورزشی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان شهرستان ایلام در حال انجام

کمیته برگزاری مسابقات پزشکی ورزشی مسالبقات کشتی ازاد و فرنگی پوشش می دهند

به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان مسابقات کشتی ازاد و فرنگی در رد سنی نوجوانان درشهرستان ایلام طی روزهای14 /4/94 لغایت 16/4/1394 در باشگاه ورزشی 17 شهریور ایلام درحال برگزاری می باشد و کمیته پزشکی ورزشی مسابقات هیات استان این مسابقات را پوشش میدهند