سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷

حیدرزاده خبر داد

روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی مورد تجلیل فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت

روابط عمومیهیات پزشکی ورزشی ایلام بعلت تعامل و همکاری بافدراسیون و سایت فدراسیون مورد تجلیل قرار گرفت

فرزاد حیدرزاده مسئول روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان درگفتگو با سایت خبری اظهار داشت باتوجه به تعامل و همکاری باسایت فرداسیون و بروز بودن اخبار هیات ، هیات پزشکی ورزشی استالن دربخش روابط عمومی مورد تجلیل قرار گرفت  وی درادامه افزود باتوجه اهمیت روابط عمومی و رسانه در گسترش  فرهنگ پزشکی ورزشی در جهت پیشبرد اهداف هیات و فداسیون بیش از پیش همکاری خویش را دراین زمینه انجام خواهم داد و امیدوارم درسال جاری به هیت پزشکی ورزشی در بخش روابط عمومی جایگاه بهتری کسب نمایم