پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۵

حیدرزاده خبر داد

به 31 باشگاه و هیئت درسال 93 که درجهت صدور کارت بیمه ورزشی همکاری نموده اند حق الزحمه پرداخت شد

خانم سهیلا صیادیان خزانه دار هیئت پزشکی ورزشی استان درگفتگو خبری با   روابط عمومی هیئت از پرداخت حق الزحمه به 31 با شگاه و هیئت ورزشی که درسال 93 در جهت صدور کارت


بیمه ورزشی با هیئت پزشکی ورزشی همکاری نموده اند خبر داد وی در ادامه افزوداین امر سبب انگیز در مسئولین اماکن ورزشی درجهت سازمان دادن ورزشکاران خواهد شد و امیدواریم این


روند ادامه داشته و حتی می تواند در جهت رفا ورزشکارن درجهت اخذ کارت بیمه ورزشی اشخاصی را بعنوان صدور کارت بیمه بصورت سیار در امکان ورزشی مستقر کنیم