شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۲

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۱

بررسی طول عضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به زانوی ضربدری

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

پریسا سلامی۱*، محمد حسین ناصر ملی۲، بهناز گنجی۳

۱-کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۲-استادیار گروه  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۳. استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده:

مقدمه: تحقیقات متعددی در زمینه زانوی ضربدری و اثرات آن انجام شده است ولی تاکنون تحقیقی مستقل در مورد اثرات زانوی ضربدری بر طول عضلات تحتانی انجام نشده  است. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با وضعیت بدنی، تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی طول عضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به زانوی ضربدری بود.

روش بررسی: روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و  از نوع مطالعات علی- مقایسه ای پس از وقوع است که به صورت طرح تحقیقی دو گروهی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دختران دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم با دامنه سنی ۱۷-۱۲ سال استان البرز می باشند که از میان آنها تعداد۶۰ نفر به روش تصادفی ساده براساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق به دو گروه دختران با زانوی ضربدری (۳۰ نفر) و یک گروه سالم(۳۰نفر) تقسیم شدند. اندازه گیری زانوی ضربدری با استفاده از ابزار کولیس انجام گرفت. سپس بعد از تقسیم بندی گروه ها، اندازه گیری متغیرهای تحقیق (طول عضلات چهار سر ران، طول عضلات همسترینگ، طول عضلات کاف، طول عضله تنسور فاشیالاتا) صورت گرفت. از نرم افزار آی ست اسکوئر (با استفاده از گوشی هوشمند اندروید سامسونگ مدل سال ۲۰۱۹) برای اندازه گیری طول عضلات استفاده شد. برای تحلیل دیتاها از آزمون تی مستقل استفاده شد. ضابطه تصمیم گیری در سطح آلفای پنج صدم  بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که بین  طول عضلات کواردیسپس، همسترینگ، عضلات کاف و طول ایلیوتیپیال باند بین دو گروه پای ضربدری و سالم تفاوت معناداری وجود دارد(P≤۰.۰۵) .

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با استفاده از پروتکل های اصلاحی مناسب در دختران دانش آموز مبتلا به زانوی ضربدری، به اصلاح و رفع ایمبالانس عضلانی از نظر طول عضلات توجه شود.

واژه های کلیدی: زانوی ضربدری، طول عضلات، دختران دانش آموزان

نویسنده مسئول*:  پریسا سلامی، کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.