شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۳

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۶

تاثیر حاد ماساژ بر شاخصه های عملکردی دیسکنزیای کتف : مطالعه موردی

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

سارا متین فرد*[۱]، مجتبی ابراهیمی ورکیانی[۲]، فریبرز هوانلو[۳]

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید بهشتی

۲. دکتری، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

۳. دانشیار، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مقدمه: امروز ماساژ به عنوان یکی از مدالیته­های مهم در تمرینات اصلاحی معرفی شده است که میتواند بر دامنه­­ی حرکتی و کیفیت عملکرد فرد تاثیر گذار باشد. مشاهده شده است دیسکنزیای کتف یکی از ناهنجاری­های تاثیرگذار بر شاخص­های عملکردی کتف از جمله دامنه­ی حرکتی فعال شانه می­باشد باتوجه به شیوع بالای ناهنجاری های کتف و ایجاد دیسکنزیا­ی کتف مطالعه­ی حاضر بر آن شد تا تاثیر حاد ماساژ را در بهبود دامنه­ی حرکتی فعال شانه در افراد دارای این مشکل مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش کار: در مطالعه­ی حاضر که به روش مطالعه ی موردی انجام گرفت، یک جلسه ۱۵ دقیقه­ای ماساژ رها سازی مایوفاشیال در عضلات چرخش دهنده­ی بازو (گرد کوچک، فوق خاری، تحت خاری، تحت کتفی ) در خانم ۳۴ ساله دارای دیسکنزیا­ کتف راست انجام شد. میزان چرخش داخلی و خارجی بازو و تست عملکردی پویای کتف با استفاده از گونیامتر، فاصله­ی زاویه­ی فوقانی و تحتانی کتف با ستون فقرات با استفاده از کالیپر در طی پیش­آزمون و پس­آزمون اندازگیری شد. در تست عملکردی پویا کتف، درجه­ی مربوط به اغاز بالدار شدن زاویه­ی تحتانی کتف در طی حرکت خم کردن بازو ثبت میشود.

یافته ها: نتایج نشان داد که شروع بالدار شدن زاویه­ی تحتانی کتف در هنگام فلکشن بازو قبل از جلسه ماساژ ۴۱ درجه بود که بعد از جلسه ماساژ ۱۵ دقیقه ای روی عضلات چرخش دهنده بازو  به ۴۴ درجه افزایش یافت، همچنین دامنه­ی حرکتی چرخش داخلی بازو از ۵۵ درجه به ۷۵ درجه، دامنه ی چرخش خارجی بازو از ۵۳ درجه به ۷۴ درجه، فاصله­ی زاویه­ی فوقانی کتف در هنگام استراحت از ۳/۹ سانتی متر به ۹ سانتی­متر و زاویه­ی تحتانی از ۱۱ سانتی­متر به ۱/۱۰ سانتی­متر تغییر یافت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده اینگونه به نظر میرسد که ماساژ  میتواند تاثیر مثبت بر شاخص­های دیسکنزیا ، موقعیت کتف و دامنه­ی حرکتی چرخش داخلی و خارجی بازو داشته باشد.

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.