شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱

/فیلم خبری/

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با مکمل های ورزشی

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه اعتیاد و آشنایی با مکمل های ورزشی

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با مکمل های ورزشی توسط هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان برگزار شد.