چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰

برگزاری جلسه کمیته علمی آکادمی علوم ورزشی

برگزاری جلسه علمی آکادمی علوم ورزشی

جلسه کمیته علمی آکادمی علوم ورزشی هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان تشکیل شد. در این جلسه مقرر گردید،تمامی ورزشکاران صاحب رتبه در مسابقات المپیاد ورزشی استعداد های برتر استان اصفهان از طریق هیات های مربوطه جهت انجام تست های سلامت و آمادگی جسمانی و ارزیابی ساختار قامتی به آکادمی دعوت شوند و این تست ها به صورت فصلی تکرار گردد و میزان آمادگی جسمانی و پیشرفت ورزشکاران ارزیابی و نتیجه به تیم ها گزارش شود.