پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸

/گزارش تصویری/

بازرسی از باشگاهها و اماکن ورزشی استان لرستان به روایت تصویر

گزارش تصویری

تیم نظارتی هیات پزشکی ورزشی استان لرستان به منظور بررسی وضعیت اجرای پروتکلهای بهداشتی در اماکن ورزشی استان در برنامه ای مدون از شهرستان های مختلف استان در هفته ی جاری بازدید کرد