ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

-سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

لیست ممنوعه ۲۰۲۳

لیست ممنوعه ۲۰۲۴

مجموعه قوانین ایران نادو

شماره مستقیم تماس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ :       ۲۶۲۱۶۲۲۴ - ۰۲۱ 

شماره دریافت مشاوره ضد دوپینگ ( ۰۹۱۹۹۱۷۲۰۶۲)

- آشنایی با قوانین مربوط به مواد و روش های ممنوعه و مکمل های غذایی و ورزشی

- فرم معافیت مصرف درمانی ( TUE)

مراحل صدور / ۴ شرط صدور/ دلیل درخواست برای صدور مجدد فرم

پوستر ۱۱ گانه دوپینگ(ورزشکار در چه صورت دوپینگی محسوب می شود؟)

پوستر معافیت مصرف درمانی

پوستر مسئولیت مطلق ورزشکاران در قبال پاک ماندن از دوپینگ

کتابچه دانستنی های مبارزه با دوپینگ

لیست RTP چیست ؟(فیلم)

معافیت مصرف درمانی(TUE) چیست؟(فیلم)

ورزشکار مسئول اصلی پاک ماندن از دوپینگ(فیلم)

تخلفاتی که دوپینگ محسوب می شوند(فیلم)

محرومان نمی توانند کارمند هم باشند

فهرست ورزشکاران محروم شده در سال ۲۰۱۸

فهرست ورزشکاران محروم شده در سال ۲۰۱۹

فهرست ورزشکاران محروم شده در سال ۲۰۲۰

پیام آژانس  جهانی مبارزه با دوپینگ به ورزشکاران

راهنمای وادا برای فعالیت های سازمان های مبارزه با دوپینگ،۲۰ مارس ۲۰۲۰

چگونگی جستجوی ورزشکاران در فهرست ممنوعه وادا

فدراسیون پزشکی ورزشی را در شبکه های اجتماعی و آپارات دنبال کنید...

https://www.aparat.com/www.ifsm.ir

instagram :     ifsmir

https://t.me/sportsmedicineiran