اطلاعات خدمات درمانی

دسترسی به اطلاعات ورزشکاران سازمان یافته :

(((  لینک مستقیم صدور آنلاین کارت خدمات درمانی - بیمه ورزشی)))

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران

دسترسی به آیین نامه ها و دستور العمل ها:

* دریافت آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۳۹۹ را از اینجا دانلود کنید.

* دریافت آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۳۹۸ را از اینجا دانلود کنید.

دانلود فایل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دریافت پوستر راهنمای دریافت خدمات درمانی جهت ورزشکار آسیب دیده

دریافت پوستر فراخوان عضویت خدمات درمانی

دریافت پوستر راهنمای دریافت آنلاین کارت خدمات درمانی(عضویت آنلاین در کمیته خدمات درمانی(

اپلیکیشن استعلام عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی